GHT
GRUMSTRUP - HOVEDGÅRD - TVINGSTRUP

 GHT 

GRUMSTRUP

HOVEDGÅRD

TVINGSTRUP

 

GEJST

HÅNDBOLD

TRIVSEL

 

Vedtægter

Vedtægter for GHT Hovedgård

 
 
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Håndboldklubben GHT Hovedgård.
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune
 
Stk. 3. Foreningen kan være medlem af relevante landsorganisationer.
 
§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er: 
a. En legemlig og åndelig sund medlemsskare.
b. Dette søges opnået gennem håndboldspil og anden fysisk og aktiverende arbejde.
 
§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 
Stk. 2. Indmeldelse sker til et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
 
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.
 
§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst ti dages varsel med angivelse af dagsordenen ved brev eller mail til medlemmerne, eller ved annoncering i den lokale dagspresse.
 
Stk. 3. stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år, medlemmer under 16 år kan være repræsenteret ved en af forældrene. Forfaldent kontingent skal være betalt senest 1 uge før. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af 3 - 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  7. Eventuelt
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, ved stemmelighed falder forslaget. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal, ved stemmelighed trækkes der lod. 
 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 
Stk. 2. Om indkaldelse gælder det samme som for den ordinære generalforsamling. Punktet (punkterne) der ønskes behandlet skal angives i indkaldelsen.
 
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Forenings daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af­­ 4-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3/4 medlemmer.
 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 
Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 
Stk. 5. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
§ 7 Økonomi, regnskab og revision
 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april året efter, således at 2014 har et kort regnskabsår 01.01.2014 indtil 30-04.2014.
 
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 
Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg /pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningen medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andre lokale aktiviteter efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 
§ 11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05.03.2008.
 
Stk. 2  Disse vedtægter er sidst revideret på generalforsamlingen d.27.03.2014
 
 
Dirigentens underskrift
Vedtægter for GHT-Håndboldklub. (30.7 Kb)
GHT Hovedgård | Fruenshave 3 | 8732 Hovedgård | Tlf.: 22827807 | ght8732@gmail.com